หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะตูม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
เกษตรมั่งมี วัฒนธรรมประเพณีโดดเด่น
เน้นคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
นายสมชาย เรือนก้อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
เทศกาลแข่งเรือยาวประเพณีตำบลมะตูม
1
2
3
 
 E7/2559
 
<<
>>
X
E 1/2559
E 2/2559
E 3/2559
E 4/2559
E 5/2559
E 6/2559
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวม 7 โครงการ  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auciton)  โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  รวม 7  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,988,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้  

1 .  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาราง ตั้งแต่ที่บ้านนายสุระชาติ  ตรงต่อกิจ ถึงที่บ้านนางนิชาภัทร  บัวผัน หมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ราคากลาง  192,000.00  บาท /ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน /ผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  75,000.00  บาท / หลักประกันซอง  9,600.00  บาท /เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 1/2559 / ราคาจำหน่ายเอกสาร  100.00  บาท

2 .  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาราง ตั้งแต่ที่บ้านของนางบรรจง  เพ็งแจ่ม ถึงที่บ้านของนายอำพล  ช้างพินิจ หมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ราคากลาง  210,000.00  บาท /ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน /ผลงานก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า  84,000.00  บาท / หลักประกันซอง  10,500.00  บาท /เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 2/2559/  ราคาจำหน่ายเอกสาร  200.00  บาท

3 .  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ลานตากผลผลิตทางการเกษตร ถึงที่บ้านของนางกัญญารัตน์  คงรอด หมู่ที่ 1 บ้านมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ราคากลาง  997,000.00  บาท /ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน /ผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  400,000.00  บาท / หลักประกันซอง  49,850.00  บาท /เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 3/2559/ ราคาจำหน่ายเอกสาร  900.00  บาท

4.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ทางหลวงชนบทหมายเลข พล 2002 เริ่มตั้งแต่ที่บ้าน ของนายบันเทิง  สุขเกษม ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ขอน้ำ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ราคากลาง  1,864,000.00  บาท /ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน /ผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  740,000.00  บาท / หลักประกันซอง  93,250.00  บาท /เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 4/2559/ ราคาจำหน่ายเอกสาร  1,800.00  บาท

5.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่บ้านของนายสันติ์  สิงห์โต ถึงบริเวณกลับรถหน้าบ้าน ของนายสุเทพ  ปิ่นสกุล หมู่ที่ 5 บ้านวังปลาดุก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ราคากลาง  454,000.00  บาท /ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน /ผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  180,000.00  บาท / หลักประกันซอง  22,700.00  บาท /เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 5/2559/ ราคาจำหน่ายเอกสาร  400.00  บาท

6 .  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายบุญนะ กันเดช ถึงที่นาของ
นายไพโรจน์  ถุงเงิน  หมู่ที่ 5 บ้านวังปลาดุก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ราคากลาง  603,000.00  บาท /ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน /ผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  240,000.00  บาท / หลักประกันซอง  30,150.00  บาท /เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 6/2559/  ราคาจำหน่ายเอกสาร  600.00  บาท

7 .  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่นาของนายอุบล  คงรอด ถึงที่นาของนางประนอม  พุ่มอิ่ม หมู่ที่ 6 บ้านแหลมลาด ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ราคากลาง  668,000.00  บาท /ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน /ผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  260,000.00  บาท / หลักประกันซอง  33,400.00  บาท /เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ E 7/2559/  ราคาจำหน่ายเอกสาร  600.00  บาท


ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เชื่อถือ
6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ประสงค์จะซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่
                 9.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
                 9.2  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่น ทำการแทนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

การยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเข้ายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยื่นเสนอเอกสารประมูลจ้างฯ แยกเป็นรายโครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณาตัดสินเป็นรายโครงการ
2.การยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับทราบข้อความตามเอกสารที่ปรากฏทั้งหมดดีแล้วจะยกขึ้นอ้างหรือต่อสู้ไม่ได้ รวมถึงไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  2  กันยายน 2559  ระหว่างเวลา  09.30 น.
ถึงเวลา 10.00  น. ณ  สถานที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการ  หากไม่มาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม จะถือว่าท่านได้รับทราบถึงสถานที่และปัญหาอุปสรรคการดำเนินการแล้ว  และจะอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อเรียกร้องสิทธิมิได้ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 2 กันยายน 2559  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   9 กันยายน 2559  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึง 11.30  น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอพรหมพิราม บริเวณที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม)                
      
กำหนดเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  23  กันยายน 2559  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามราคาที่กำหนดข้างต้น  ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่  19 สิงหาคม 2559   ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2559  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5537-4341  ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์  www.matoom.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

           ประกาศ  ณ  วันที่  19  สิงหาคม พ.ศ. 2559

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2559 เวลา 08.55 น. โดย กองคลัง

ผู้เข้าชม 445 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร.099-294-8814
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2552
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-374341 โทรสาร : 055-374341
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
จำนวนผู้เข้าชม 7,044,931 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10