หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชัยวัฒน์ ฉิมวิหค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสุวารีย์ เกิดพินธ์ุ
นักวิเคราะห์นโนยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม


นางสาวกมลภรณ์ มากลั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมพงษ์ เป้านา
ผู้อำนวยการกองช่าง