หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะตูม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
เกษตรมั่งมี วัฒนธรรมประเพณีโดดเด่น
เน้นคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
นายสมชาย เรือนก้อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
เทศกาลแข่งเรือยาวประเพณีตำบลมะตูม
1
2
3
 
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา
    ยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้แก่ การก่อสร้าง การพัฒนาและปรับปรุง ซ่อมแซม อีกทั้งการประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น ถนนสำหรับใช้สัญจรไปมาและ สำหรับใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะพาน ข้ามแม่น้ำ สะพานข้ามคลอง เป็นต้น
    การพัฒนาระบบไฟฟ้า ดำเนินการขอขยายเขตและติดตั้งเพิ่มเติม ให้มีไฟฟ้าแสงสว่างใน เขตชุมชน และประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือนและได้รับแสงสว่าง อย่างเพียงพอ อันก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดเวที ประชาคมส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านและหัวหน้าคุ้ม
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ โดยให้การสงเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุน กองทุนสวัสดิการสังคม และสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ยากไร้ คนพิการ ผู้สูงอายุ ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและได้รับ การบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
    การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
    ส่งเสริมและสนับสนุนการนันทนาการและกิจกรรมการกีฬาทุกประเภทและทุกระดับ ให้มี มาตรฐานและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ
    ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภท
  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขและการอนามัยของประชาชน เพื่อเสริมสร้างโอกาส ให้ประชาชน เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของการป้องกันและ การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
    การควบคุมและระวังโรคติดต่อ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
    ส่งเสริมและสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการสาธารณสุข
    ส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย ตามความต้องการของผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัวได้ มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยจัด หลักสูตรอบรมส่งเสริมอาชีพด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนรวมทั้งกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพทั่วไป เป็นต้น
    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้รับการเพิ่มทักษะ ในการประกอบอาชีพ สามารถเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อลดต้นทุนใน การผลิต เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การลดรายจ่าย เป็นต้น
    การแก้ไขปัญหาการว่างงานและแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมอาชีพ จัดตั้ง กลุ่มอาชีพ ให้คนยากจนและคนว่างงาน เป็นต้น
     
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร.099-294-8814
 
ผักปลอดสารพิษ
 
 
โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-374341 โทรสาร : 055-374341
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
จำนวนผู้เข้าชม 7,440,237 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10