หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
เกษตรมั่งมี วัฒนธรรมประเพณีโดดเด่น
เน้นคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
นายทองย้อย ตรงต่อกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
เทศกาลแข่งเรือยาวประเพณีตำบลมะตูม
1
2
3
 
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา
    ยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้แก่ การก่อสร้าง การพัฒนาและปรับปรุง ซ่อมแซม อีกทั้งการประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น ถนนสำหรับใช้สัญจรไปมาและ สำหรับใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะพาน ข้ามแม่น้ำ สะพานข้ามคลอง เป็นต้น
    การพัฒนาระบบไฟฟ้า ดำเนินการขอขยายเขตและติดตั้งเพิ่มเติม ให้มีไฟฟ้าแสงสว่างใน เขตชุมชน และประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือนและได้รับแสงสว่าง อย่างเพียงพอ อันก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดเวที ประชาคมส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านและหัวหน้าคุ้ม
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ โดยให้การสงเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุน กองทุนสวัสดิการสังคม และสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ยากไร้ คนพิการ ผู้สูงอายุ ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและได้รับ การบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
    การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
    ส่งเสริมและสนับสนุนการนันทนาการและกิจกรรมการกีฬาทุกประเภทและทุกระดับ ให้มี มาตรฐานและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ
    ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภท
  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขและการอนามัยของประชาชน เพื่อเสริมสร้างโอกาส ให้ประชาชน เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของการป้องกันและ การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
    การควบคุมและระวังโรคติดต่อ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
    ส่งเสริมและสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการสาธารณสุข
    ส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย ตามความต้องการของผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัวได้ มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยจัด