หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
เกษตรมั่งมี วัฒนธรรมประเพณีโดดเด่น
เน้นคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
...............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
เทศกาลแข่งเรือยาวประเพณีตำบลมะตูม
1
2
3
 
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา
    ยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้แก่ การก่อสร้าง การพัฒนาและปรับปรุง ซ่อมแซม อีกทั้งการประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น ถนนสำหรับใช้สัญจรไปมาและ สำหรับใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สะพาน ข้ามแม่น้ำ สะพานข้ามคลอง เป็นต้น
    การพัฒนาระบบไฟฟ้า ดำเนินการขอขยายเขตและติดตั้งเพิ่มเติม ให้มีไฟฟ้าแสงสว่างใน เขตชุมชน และประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือนและได้รับแสงสว่าง อย่างเพียงพอ อันก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
    แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดเวที ประชาคมส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านและหัวหน้าคุ้ม
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ โดยให้การสงเคราะห์ ส่งเสริมและสนับสนุน กองทุนสวัสดิการสังคม และสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ยากไร้ คนพิการ ผู้สูงอายุ ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและได้รับ การบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
    การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
    ส่งเสริมและสนับสนุนการนันทนาการและกิจกรรมการกีฬาทุกประเภทและทุกระดับ ให้มี มาตรฐานและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ
    ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภท
  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขและการอนามัยของประชาชน เพื่อเสริมสร้างโอกาส ให้ประชาชน เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง ความสำคัญของการป้องกันและ การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
    การควบคุมและระวังโรคติดต่อ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
    ส่งเสริมและสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการสาธารณสุข
    ส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย ตามความต้องการของผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
  ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเอง และครอบครัวได้ มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยจัด หลักสูตรอบรมส่งเสริมอาชีพด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนรวมทั้งกลุ่มต่าง ๆ ในตำบล เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพทั่วไป เป็นต้น
    ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้กลุ่มอาชีพได้รับการเพิ่มทักษะ ในการประกอบอาชีพ สามารถเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อลดต้นทุนใน การผลิต เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ การลดรายจ่าย เป็นต้น
    การแก้ไขปัญหาการว่างงานและแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมอาชีพ จัดตั้ง กลุ่มอาชีพ ให้คนยากจนและคนว่างงาน เป็นต้น
     
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร.055-374-341
 
 

ผักปลอดสารพิษ  
 
 
ป่าชุมชนวัดท่าไชย
บุคคลต้นแบบ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-374341 โทรสาร : 055-374341
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
จำนวนผู้เข้าชม 5,348,216 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10