หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะตูม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
เกษตรมั่งมี วัฒนธรรมประเพณีโดดเด่น
เน้นคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
นายสมชาย เรือนก้อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
เทศกาลแข่งเรือยาวประเพณีตำบลมะตูม
1
2
3
 
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
    แนวทางการพัฒนา
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการพัฒนา แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตาม ความเหมาะสม
    ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน และการระบายน้ำ ดำเนินการโดย ประสานขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา
    การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย โดยมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วม ของประชาชน ในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
    การปลูกต้นไม้และการบำรุงดูแลรักษา ครอบคลุมทุกพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ภายในตำบล เพื่อสร้างความร่มรื่น ส่งเสริมบรรยากาศให้ชุมชนน่าอยู่ และช่วยแก้ไขปัญหาภาวะ โลกร้อน
    จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับประชาชน
  ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    แนวทางการพัฒนา
    ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนายกระดับการศึกษา ให้มีคุณภาพและทันสมัย พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมเด็กโดยส่งเสริม สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาภายในตำบลและส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่าง ตลอดชีวิต
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง องค์กรและประชาชน
    ส่งเสริมและสนับสนุน สื่อการเรียนการสอน แหล่งการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในตำบล
    ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของเด็กระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัยและ วัยเรียน
    ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีอันดีงาม โดยการเผยแพร่ รักษา สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
    ส่งเสริมและบำรุงกิจการศาสนา กิจกรรมทางศาสนาของทุกวัดในพื้นที่ตำบลมะตูมโดย เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชนในแต่ละกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
    ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  ยุทธศาสตร์ที่ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
    แนวทางการพัฒนา
    การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้ คุณธรรม และ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น
    การพัฒนารายได้ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และให้ความเป็นธรรม แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
    การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้เพียงพอมี ประสิทธิภาพ
    การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ
    การบริการประชาชน โดยจัดให้มีการบริการทั้งในและนอกสำนักงาน การอำนวยความ สะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ
    ส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบความโปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
    การติดต่อสื่อสาร เพื่อเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางการรับรู้ ข่าวสาร โดยติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน ประจำบ้าน โทรศัพท์
สาธารณะและระบบอินเตอร์เน็ต
    ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
     
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร.099-294-8814
 
 

ผักปลอดสารพิษ  
 
 
วัดท่าไชย
วัดมะตูม
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ก.ย. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-374341 โทรสาร : 055-374341
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
จำนวนผู้เข้าชม 6,676,793 เริ่มนับ 7 ก.ย. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10